Пробовземане и Моделиране

От 1993 година опитни инженери извършват пробовземане от компоненти на околната среда. Тези дейности са сертифицирани и отчасти акредитирани.

В рамките на системата за управление на качеството има процедури и протоколи за всяка дейност.

Пробовземането от подземни води се извършва под професионалното ръководство на Кристиан Шмидт, инженер-еколог, който от години наред постоянно развива фирменото know-how и техническо оборудване.

Секторът пробовземане от подземни води е акредитиран от DAkkS (немския национален орган за акредитация) като външен процес на екологична лаборатория.

1.1 GW DSCF3519 500
1.2 DSCF4710 500

Пробовземането от въздух се извършва съгласно съответните (приложими) стандарти като БДС EN 14662 и в съответствие с изискванията на клиента.

Нашият дългогодишен партньор в техническото оборудване на мобилни или стационарни измервателни станции и провеждането на измервания в различни страни е фирма „meta Messtechnische Systeme“ .

Идентифициране на източниците на миризми от замърсяване

Съседите на конкретна инсталация се оплакват от натоварване с миризми. Тъй като обаче в района няколко инсталации могат да бъдат източник на тези миризми, често се налага да се определи в каква степен въпросната инсталация е причина за миризмите на определено място.

За целта, излъчваните специфични миризми от инсталацията се заснемат с преносим йон-мобилен спектрометър (IMS). Интегрираният софтуер запомня палитрата/мострата на тези миризми (вид и интензитет), и е в състояние впоследствие да я разпознае. Често се препоръчва да се заснеме мострата на миризми и от другите потенциални емитенти.

В рамките на няколко дни до няколко месеца IMS измерва в интервал от 10 секунди натоварването от миризми и е в състояние да определи точно коя от инсталациите е източник на смесицата от тези миризми. Когато повече от една инсталации са причинители на сходна смесица от миризми, причинителят на интензивното замърсяване се определя със статистическа обработка на резултатите.

При пробовземането от отпадъци не само местните условия играят важна роля. Eстеството на планираното рециклиране или обезвреждане на отпадъците също определя критериите за пробовземане.

Вземат се предвид и общите технически браншови спецификации, както и изискванията към съоръженията за обезвреждане.

SANYO DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вземането на проби от продукти или вещества в промишлените предприятия е проследимо по всяко време и зависи до голяма степен от тяхната матрица и технологичните местни условия.

Колкото задачата е предварително по-ясно формулирана, толкова резултатите от изследването на пробите са по-достоверни.

Моделиране

Заедно с нашите партньори, ние извършихме моделиране на различни среди, включително въздух, води и потенциални отпадни потоци.

Нещо повече, от името на германската агенция по околна среда (UBA), ние работихме за транспонирането на български език новите изисквания от европейски директиви, приети в германския TA Luft, и за приемането на AUSTAL2000 (AUSTAL 3.0) в България. Пример за работата ни с UBA можете да намерите тук.