Опазване на климата

Подобряването на енергийната ефективност и намаляването на емисиите на парникови газове са наши основни компетенции вече повече от 15 години.

Балансите на енергoпотребление и парникови газове са част от основата на всяко планиране за намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите, продуктите и проектите.

sustainability GHG inventory formats

Енергийно управление

Системите за енергиен мениджмънт (напр. съгласно ISO 50001, EN16427 и др.) стават все по-важни за компаниите, тъй като имат пряко положително въздействие върху разходите и екологичния профил на компанията. Много клиенти и потребители днес изискват продуктите и услугите да са устойчиви. Мерките за енергийна ефективност спомагат за намаляване на разходите за енергия и в същото време за намаляване на въглеродния отпечатък на компанията.

Освен това спазването на стандартите за енергийна ефективност става задължително или препоръчително във все повече отрасли и държави. Ето защо е важно дружествата да предприемат мерки за пестене на енергия и оптимизация на ранен етап, за да се подготвят за тези изисквания и да се адаптират, когато е необходимо. С непрекъснатото подобряване на свързаните с енергопотреблението характеристики и свързаното с това повишаване на енергийната ефективност често могат да се реализират и значителни икономии на разходи и да се намалят рисковете, свързани с енергийните доставки.

INNO-CON може да се похвали с дългогодишен опит в областта на енергийния мениджмънт. Например, в сътрудничество с енергийната агенция M-VENA и Държавното министерство на икономиката и труда, ние поехме ролята на консултант по енергийни технологии при създаването на иновативната мрежа за енергийна ефективност MITTE. В провинция Саксония Анхалт поехме ролята на консултант по енергийни технологии. Освен това действаме и като енергийни одитори, одобрени от BAFA, за извършване на енергийни обследвания съгласно Закона за енергийните услуги (EDL-G).

Одиторите на INNO-CON също така сертифицират системи за управление на енергията за DQS в съответствие с ISO 50001, SpaEV и оценяват мерки за енергийна ефективност в съответствие с DIN EN 17463 (VALERI).

 

Докладване на ESG

Докладите ESG са изчерпателни доклади, които оценяват въздействието на дадена компания върху околната среда, социалната отговорност и корпоративното управление и придобиват все по-голямо значение в секторите на промишлеността и недвижимите имоти, тъй като много собственици, инвеститори, фондове, но и крайни потребители поставят все по-голям акцент върху отговорните и устойчиви инвестиции.

Нашите експерти по отчитане на устойчивото развитие изготвят доклади за ESG (екологични, социални и управленски аспекти) за нашите клиенти. По този начин нашите одитори могат да се позоват на дългогодишния си опит в областта на ESG отчетите, за да представят правилно и подробно резултатите на клиентите в областта на устойчивото развитие, без да се стига до "greenwashing".

Докладите ESG показват важни показатели за бъдещата сигурност на дадена инвестиция. Във времена на нарастваща екологична осведоменост изготвянето на ESG доклад е правилна и важна стъпка към по-устойчиво бъдеще за вашата компания. Ние помагаме на нашите клиенти да представят по прозрачен начин своите резултати в областта на устойчивото развитие, да идентифицират своя потенциал за опазване на околната среда, да определят цели за опазване на околната среда и да укрепят репутацията си в бранша.

 

Изчисляване на CRREM

Изчислението CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) е важен фактор за оценка на емисиите на CO2 и потреблението на енергия от сградите в сектора на недвижимите имоти. Тези изчисления помагат на компаниите да разберат и минимизират своя въглероден отпечатък, за да постигнат целите си за устойчивост.

Ния ви предоставяме изчерпателни изчисления на CRREM, които отчитат точката на изчерпване - праг, който показва потенциала на даден имот да се счита за изчерпан актив в бъдеще, ако не се адаптира към бързо променящите се изисквания на пазара. След инспекция на имота и преглед на данните за сградата нашите експерти изготвят съдържателна оценка на емисиите на CO2 и енергийната ефективност на съответния имот.

 

Семейство ISO 14064

Повече от всякога компаниите носят отговорност за свеждане до минимум на въздействието си върху околната среда. Ключов аспект от това е мониторингът и минимизирането на емисиите на парникови газове. Стандартите от семейство ISO 14064 осигуряват важна рамка за последователни отчети за емисиите на парникови газове.

Подкрепяме ви при подготовката за сертифициране по ISO 14064, например при изготвянето на декларацията за парниковите газове на вашата компания в съответствие с ISO 14064-1. Нашите опитни експерти помагат на компаниите да изчислят своя въглероден отпечатък и съветват компаниите как да намалят до минимум своите емисии на парникови газове. Наред с други неща се вземат предвид общите емисии на дружеството, включително производството, веригата на доставки и употребата на продуктите.

Обширните ни познания в тази област помагат на компаниите да се подготвят за сертифициране в съответствие с ISO 12064-1, 12064-2, както и ISO 14067. С тези инструменти също така полагате основите за успешно отчитане в съответствие със стандартите на GRI (Global Reporting Initiative).

Picture 27
Одит за енергийна ефективност
Grafik 26
Екипът на Мрежата за енергийна ефективност Mitte на площадката за хеликоптери на болница Johanniter Stendal