Почва, води, въздух

Първите проекти в тази сфера започват в началото на 1990 г. на територията на химични и минни обекти (напр. завод за хидриране Цайц, Бьолен, Лойна, летище Бьоблинген-Зинделфинген) с изследване на стари екологични щети и планиране на възстановителни мерки и мониторинг, реализирани в нашата акредитирана лаборатория.
Последователно във времето разширихме обхвата на нашата дейност с изпълнение на проекти в почти всички страни от Централна и Източна Европа.

Оценка на околната среда за обект

Оценките на потенциални екологични щети от стари замърсявания започват с проучвания без да се вземат проби (т.нар. I-и етап според ASTM E1527). До днес фирма ИННО-КОН е реализирала множество такива проучвания в почти всички страни от централна и източна Европа. 

В случай, че се установи потенциал, следва да се планува II-ри етап на подробно изследване (според ASTM E1903). Фирма ИННО-КОН и нейните партньори са сертифицирани и за предоставяне на тези услуги в съответствие с ISO 9001.

Оценка на въздействието върху околната среда (и социалната среда) (ОВОС / ESIA)

Базирайки се на придобития опит по време на изпълнение на няколко големи ОВОС свързани с мащабни индустриални проекти и изграждане на трасета за тръбопроводи, като основно предизвикателство, отчитаме стремежа за реализация в кратки срокове, като същевременно поддържаме най-високи стандарти за качество. 

Чрез реализирането на няколко проекта свързани с изготвяне на ОВОС, ние натрупахме значителен локален и практически опит в Югоизточна Европа, включително опит в работата с общински и административни структури, професионален опит свързан с местните геоложки и хидрогеоложки условия, както и цялостно разбиране за бизнес климата в региона.

 

Трансфер на знания и изграждане на административен капацитет.

Самостоятелно и в консорциум с други партньори ИННО-КОН е работила по европейски и германски проекти за трансфер на know-how в областта на управление на отпадъците, акредитиране на лаборатории и опазване на атмосферния въздух като консултант по изпълнението на законовите и технически минимални стандарти на различни държавни и частни организации, като напр. министерства, изпълнителни агенции по околната среда, лаборатории от страните-членки на ЕС и страните-кандидатки за ЕС и планове за възстановяване и обновяване на зелена градска среда – План за действие „Зелен град”. 

Туининг проектите към момента се допълват от програми за консултативна помощ (AAP).

Моля, изпратете ни наличната Ви информация на
и незабавно ще получите допълнителни технически въпроси или директно нашата оферта за услугите.