Пробовземане и Моделиране

От 1993 година опитни инженери извършват пробовземане от компоненти на околната среда. Тези дейности са сертифицирани и отчасти акредитирани.

В рамките на системата за управление на качеството има процедури и протоколи за всяка дейност.

Пробовземането от подземни води се извършва под професионалното ръководство на Кристиан Шмидт, инженер-еколог, който от години наред постоянно развива фирменото know-how и техническо оборудване.
Секторът пробовземане от подземни води е акредитиран от DAkkS (немския национален орган за акредитация) като външен процес на екологична лаборатория.

Пробовземането от въздух се извършва съгласно съответните (приложими) стандарти като БДС EN 14662 и в съответствие с изискванията на клиента.
Нашият дългогодишен партньор в техническото оборудване на мобилни или стационарни измервателни станции и провеждането на измервания в различни страни е фирма „meta Messtechnische Systeme“ .

При пробовземането от отпадъци не само местните условия играят важна роля. Eстеството на планираното рециклиране или обезвреждане на отпадъците също определя критериите за пробовземане.
Вземат се предвид и общите технически браншови спецификации, както и изискванията към съоръженията за обезвреждане.

Вземането на проби от продукти или вещества в промишлените предприятия е проследимо по всяко време и зависи до голяма степен от тяхната матрица и технологичните местни условия.
Колкото задачата е предварително по-ясно формулирана, толкова резултатите от изследването на пробите са по-достоверни.

Моделиране

Заедно с нашите партньори, ние извършихме моделиране на различни среди, включително въздух, води и потенциални отпадни потоци.

 

Нещо повече, от името на германската агенция по околна среда (UBA), ние работихме за транспонирането на български език новите изисквания от европейски директиви, приети в германския TA Luft, и за приемането на AUSTAL2000 (AUSTAL 3.0) в България. Пример за работата ни с UBA можете да намерите тук.

Моля, изпратете ни наличната Ви информация на
и незабавно ще получите допълнителни технически въпроси или директно нашата оферта за услугите.